Editorial description

WETENSCHAPPELIJKE BERICHTING " www.mango-mobilitesbyaprr.com "

ALGEMENE INFORMATIE :

Uitgever: APRR, een Franse naamloze vennootschap met een kapitaal van 33.911.446,80 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 36 rue du Docteur-Schmitt, 21850 St-Apollinaire, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Dijon onder nummer 016 250 029 - Tel: 03 80 77 67 00

Bestuurder van de publicatie: de heer Philippe NOURRY, voorzitter en gedelegeerd bestuurder.

Verantwoordelijk voor de publicatie: Olivia RENAUD, adjunct-directeur Communicatie.

Perscontacten: Nadège SPARHUBERT - Afdeling Communicatie - Tel: 04 26 68 45 52

Accommodatie : NIJI - 9 rue de Chatillon 35000 RENNES - 439 055 278,

www.niji.fr

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de huidige gebruiksvoorwaarden van de website "www.mango-mobilitesbyaprr.com" en verbindt zich ertoe deze te respecteren.

De gebruiker verklaart de wettelijke bevoegdheid te hebben om toegang te krijgen tot de inhoud van de website en om een overeenkomst te sluiten, ongeacht de aard ervan.

De gebruiker erkent dat hij vooraf de configuratie van de computerapparatuur die hij gebruikt om verbinding te maken met de website heeft gecontroleerd en dat hij er met name voor heeft gezorgd dat deze geen computervirussen bevat.

De gebruiker erkent volledig op de hoogte te zijn van het feit dat de website "www.mango-mobilitesbyaprr.com" 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of technische problemen, of wanneer de website onderworpen is aan onderhoudswerkzaamheden.

Bijgevolg kan APRR niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of de inhoud ervan, met name in geval van volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid, verlies van gegevens, beschadiging, vernietiging of defecten die de computerapparatuur van de gebruiker op welke manier dan ook kunnen aantasten en/of de aanwezigheid van virussen op de "www.mango-mobilitesbyaprr.com" website.

Aangezien de informatie die op de "www.mango-mobilitesbyaprr.com" website wordt gepubliceerd alleen ter informatie wordt verstrekt, kan APRR de juistheid, volledigheid en/of actualiteit ervan niet garanderen.

Bijgevolg erkent de gebruiker dat het gebruik van de informatie op de "www.mango-mobilitesbyaprr.com" website onder zijn of haar exclusieve verantwoordelijkheid valt en kan APRR niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen, of voor het niet beschikbaar zijn van informatie en/of diensten. Meer in het algemeen kan APRR niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de informatie op de "www.mango-mobilitesbyaprr.com" website, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen daarvan.

De gebruiker verbindt zich ertoe, op straffe van burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid, de website "www.mango-mobilitesbyaprr.com" niet te gebruiken voor het overbrengen, via welk proces dan ook, van welke inhoud dan ook, met inbegrip van programma's, codes, virussen, enz. die bedoeld zijn om de functionaliteiten van de site te vernietigen of te beperken.

COOKIES

De gebruiker erkent dat bij het gebruik van de website "www.mango-mobilitesbyaprr.com" informatie over de navigatie van de gebruikte terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) kan worden opgeslagen in "cookie"-bestanden die op deze terminal zijn geïnstalleerd (geraadpleegde pagina's, datum en tijd van de raadpleging, enz.)

De gebruiker erkent dat hij of zij op de hoogte is gebracht van het feit dat hij of zij zich kan verzetten tegen de opname van "cookies" door zijn of haar internetbrowser te herconfigureren.

De cookies op de website "www.mango-mobilitesbyaprr.com" zijn op geen enkele wijze bedoeld om persoonlijke informatie te verzamelen over het profiel of het gedrag van de gebruikers van de site.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen die op de "www.mango-mobilitesbyaprr.com" website worden gepresenteerd, zowel visueel als auditief, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn het exclusieve eigendom van APRR en worden als zodanig beschermd door het auteursrecht, en meer in het algemeen door de wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom.

Er wordt de gebruiker geen enkele licentie of enig ander recht verleend, behalve het recht om de informatie te raadplegen.

Elk gebruik, reproductie, representatie, vervorming, wijziging of publicatie, geheel of gedeeltelijk, van de op de website "www.mango-mobilitesbyaprr.com" gepresenteerde elementen door welk procédé dan ook, en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van APRR, is ten strengste verboden en kan aanleiding geven tot vervolging.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, of van de informatie die erop wordt verspreid, zou de verantwoordelijkheid van de gebruiker met zich meebrengen en zou een inbreuk vormen die strafbaar is volgens de artikelen L. 335-2 en volgende.

Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die op de site worden vermeld, eigendom van APRR.

 

HYPERTEKSTLINKS

De website "www.mango-mobilitesbyaprr.com" kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover APRR deze externe sites en bronnen niet kan controleren, kan APRR niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen en kan APRR geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze externe sites of bronnen beschikbaar is.

Bovendien kan APRR niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies, bewezen of beweerd, als gevolg van of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

Elke gebruiker die een persoonlijke website heeft en die een eenvoudige link op zijn site wil plaatsen voor persoonlijk gebruik die rechtstreeks naar onze site verwijst, moet verplicht schriftelijke toestemming vragen aan APRR. Hij of zij moet met name de redactionele context specificeren door bijvoorbeeld een schermafbeelding van de pagina met de link bij zijn of haar verzoek te voegen.

Aan de andere kant is elke hypertekstlink naar de site "www.mango-mobilitesbyaprr.com" die gebruik maakt van de framing of in-line linking techniek ten strengste verboden.

In alle gevallen moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op verzoek van het APRR worden verwijderd.

 

WIJZIGING VAN WETTELIJKE VERMELDINGEN

APRR behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de site "www.mango-mobilitesbyaprr.com" te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, met name om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of wetgeving of om de raadpleging van de site door de gebruiker te verbeteren. De gebruiker verbindt zich er dan ook toe om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden die op de site beschikbaar zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

Het toepasselijke recht is het Franse recht. In geval van een geschil wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken binnen de jurisdictie waarvan de statutaire zetel van het APRR gevestigd is. Bezoekers die de "www.mango-mobilitesbyaprr.com" site bezoeken vanuit het buitenland moeten ervoor zorgen dat de lokaal geldende wetten worden nageleefd.